Search artist by name

Biography

 
Karin Lovelius
Mezzo-soprano
Full name: Karin Lovelius
Stage name / professional name:
Voice type: Mezzo-soprano