2018/19
Rameau, Hippolyte et Aricie (Jan 2019)
C: Marek Toporowski; P: Sjaron Minailo