Soubor
Lucerne Festival im Sommer
Webová stránka:
Mail address:
Adresa:
Hirschmattstrasse 13
Postfach
CH-6002 Luzern
Switzerland
Telefon:
+41 (41) 226 44 00
Telefon:
+41 (41) 226 44 60
Pokladna