Artisti
Login Login
Eiko Ishioka
12 giuglio 1938 , Tokyo (jp), ✝21 gennaio 2012 , Tokyo (jp)
, Costumi